Schrif­te­lijke Vragen: Spie­ringen in de Val


Indiendatum: 5 jun. 2022

‘Het is een slagveld bij de Uniper Centrale in Leiden. Vele tienduizenden spieringen - kleine visjes die normaal van zout naar zoet water trekken om te paaien - zwemmen nu met het koelwater mee de installatie in en vinden de dood in het trommelfilter’.

Dit alarmerende bericht verscheen op zaterdag 4 juni in het Leidsch Dagblad. Hetzelfde artikel bericht dat dit niet de eerste keer is dat vissen de dood vinden bij de Uniper centrale. Ook beschermde soorten als paling en zeeprik zijn aangetroffen in een container waarin Uniper kadavers uit het trommelfilter van de centrale loost.

Er waren ook al eerder signalen dat de spiering de weg naar Leiden weer had gevonden. In 2020 signaleerden biologen Liselotte Rambonet en Auke-Florian Hiemstra dat spieringen en andere vissen zich doodzwommen op de filters bij Uniper.

Er zijn door verschillende partijen al meerdere mogelijke oplossingsrichtingen genoemd om ervoor te zorgen dat vissen veilig kunnen migreren door de Maresingel. Zo zou een bubbelscherm kunnen voorkomen dat vissen in de installatie terecht komen, of kan een vispassage helpen vissen veilig langs de centrale te leiden. Ook loopt er een onderzoek naar de herkomst van de spiering.

Op dit kleine gebied van de dam in de Maresingel zijn meerdere partijen betrokken: het hoogheemraadschap van Rijnland, Uniper en de gemeente Leiden. Voor de Partij voor de Dieren is het onacceptabel dat dieren massaal gedood worden in de filters van de centrale. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat de gemeente Leiden de regierol pakt in de samenwerking tussen deze partijen om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze dodelijke vissenval.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Van Schaik (PvdD) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen over spieringen in de val:

  1. Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden voor het gebied rond de dam in de Maresingel geregeld? Welke rol hebben respectievelijk het hoogheemraadschap Rijnland, Uniper en de gemeente Leiden?
  1. Welke partij is verantwoordelijk voor de dam in de Maresingel?
  1. Hoe verloopt de samenwerking op dit moment tussen deze drie partijen? Is er bijvoorbeeld regelmatig overleg over beheerplannen of wordt er kennis omtrent biodiversiteit of visstand uitgewisseld? Hoe beoordeelt het college de samenwerking tussen de drie partijen? Wat gaat goed, wat kan er beter?
  1. Hoe gaat het college om met signalen uit de stad die betrekking hebben op dit gebied rond de dam in de Maresingel (denk bijvoorbeeld aan de eerdere berichten dat spieringen zijn aangetroffen bij de dam)? Brengt het college deze signalen actief onder de aandacht van het hoogheemraadschap of Uniper? Zo nee, waarom niet?
  1. Er zijn ook beschermde dieren zoals de zeeprik en paling aangetroffen in de container bij Uniper. Op andere plaatsen in het land zijn installaties op last van de rechter stilgelegd vanwege hun vernietigende impact op beschermde soorten. Hoe waarschijnlijk is het scenario dat de Uniper centrale stilgelegd kan worden op last van de rechter? Welke gevolgen zou een eventuele stillegging van de Uniper centrale hebben voor Leiden?
  1. Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten er noodmaatregelen komen voor de korte termijn, en duurzame maatregelen voor de lange termijn.
  1. Welke oplossingen op korte termijn ziet het college?
  1. Welke oplossingen voor de lange termijn ziet het college?
  1. Is het college bereid om de regierol te nemen in de samenwerking met Uniper en het hoogheemraadschap Rijnland, om te komen tot een duurzame en diervriendelijke oplossing voor dit knelpunt in de migratieroutes voor vissen? Zo ja, kan de raad op de hoogte gehouden worden van de voortgang van dit overleg en de te ondernemen acties? Zo nee, waarom niet en welke partij neemt dan de verantwoordelijkheid voor een oplossing op zich?