Schrif­te­lijke Vragen: Verrijdbaar bos in de stad


Indiendatum: 28 feb. 2023

Op zondag 29 januari 2023 kopte het Leidsch Dagblad ‘Steeds meer enthousiasme voor een mobiel bos op de stenige Leidse Lammermarkt’.[1] Diverse partijen, waaronder de directeur van LOLA Landschapsarchitecten en de voorzitter van de Stichting Cultuurkwartier Leiden, lopen warm voor een verrijdbaar bos op de Lammermarkt.

De Partij voor de Dieren vindt een verrijdbaar bos geen stevige keuze voor de toekomst en is dan ook niet enthousiast. Het is buitensporig duur en tijdelijk van aard, omdat bomen in kuipen veel minder ruimte hebben om te groeien, in droge periodes van water moeten worden voorzien en hun levensduur kort is.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Raat en Delver, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen een verrijdbaar bos in de stad.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bomen in kuipen een kortere levensduur hebben, een kleinere bijdrage leveren aan het tegengaan van hittestress, de opvang van water, het vergroten van de biodiversiteit, het opvangen van CO2 en duurder zijn in onderhoud en daarom een veel minder wenselijke optie zijn dan bomen die in de volle grond staan? Zo nee, waarom niet?

2. Wat is concreet het verschil tussen een boom in een kuip en een boom in de volle grond wat betreft levensduur, (onderhouds)kosten, het tegengaan van hittestress, de opvang van water, het vergroten van de biodiversiteit en het opvangen van CO2?

In het artikel in het Leidsch Dagblad wordt verwezen naar het tijdelijke verrijdbare bos dat vorig jaar in Leeuwarden stond: ‘Het idee van een mobiel bos of ’zwerfbos’ voor de overige 51 weken leende de LOLA-directeur van de Friese cultuurorganisatie Arcadia. Die liet tussen mei en augustus vorig jaar onder de naam ’BOSK’ in de binnenstad van Leeuwarden 1.200 bomen in 800 kuipen plaatsen.

3. Is het college ermee bekend dat het verrijdbare bos in Leeuwarden deel uitmaakte van een kunstproject met een experimenteel karakter en dat alle bomen na 100 dagen op een definitieve locatie zijn aangeplant?

4. Hoe kijkt het college er tegenaan dat het verrijdbare bos in Leeuwarden geen doel op zich was, maar een middel om de bomen – en daarmee de natuur – een stem te geven en om te leren de belangen van de lange termijn boven de korte termijn te stellen en zo een goede voorouder te zijn?

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het plaatsen van een verrijdbaar bos in de stad geen goed idee is gezien de hoge kosten en de kortere levensduur? Zo nee, waarom niet?

In het beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden’ staat: ‘Als we onze stad leefbaar willen houden, dan moeten we de komende tijd stevige keuzes maken. Klimaatverandering en toenemende extremen in het weer vragen dat we vergroenen, verduurzamen en klimaatadaptieve maatregelen doorvoeren.

6. Vindt het college een verrijdbaar bos een stevige keuze voor de toekomst? Zo ja, waarom?

Vorig jaar heeft de gemeente een subsidieaanvraag ingediend bij de landelijke overheid voor een verrijdbaar bos op de Beestenmarkt. Uit antwoorden op technische vragen van de Partij voor de Dieren blijkt dat deze aanvraag is afgewezen. Uit diezelfde antwoorden blijkt ook dat het college van plan is om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen.

7. Wat zijn de (onderhouds)kosten van een verrijdbaar bos op de Beestenmarkt?

8. Wat woog zwaarder bij het aanvragen van de subsidie voor een verrijdbaar bos op de Beestenmarkt: het aantrekkelijker maken van de Beestenmarkt om zo meer bezoekers te trekken óf het vergroenen van de Beestenmarkt om zo hittestress tegen te gaan, water op te vangen, de biodiversiteit te vergroten en CO2 op te vangen?

9. Is er inmiddels een nieuwe subsidievraag ingediend en maakt een verrijdbaar bos op de Beestenmarkt daar deel vanuit?

10. Heeft de stadsecoloog zich gebogen over een verrijdbaar bos op de Beestenmarkt? Zo ja, wat was zijn advies? Zo nee, waarom niet?

11. Heeft het college contact gehad met de Bomenbond over een verrijdbaar bos op de Beestenmarkt? Zo ja, hoe staan zij tegenover deze plannen? Zo nee, waarom niet?

12. Ziet het college mogelijkheden om de Beestenmarkt permanent te vergroenen, zonder bomen of ander groen in verrijdbare bakken te plaatsen? Zo ja, om welke mogelijkheden gaat het? Zo nee, waarom niet?

13. Is er contact geweest tussen de gemeente en organisaties en/of Leidenaars over het doen verrijzen van een verrijdbaar bos op de Lammermarkt? Zo ja, om welke organisaties gaat het, wat hebben zij aan het college voorgelegd dan wel gevraagd en hoe heeft het college hierop gereageerd?

14. Hoe hoog schat het college de (onderhouds)kosten voor een verrijdbaar bos op de Lammermarkt?

15. Ziet het college mogelijkheden om de Lammermarkt permanent te vergroenen, zonder bomen of ander groen in verrijdbare bakken te plaatsen? Zo ja, om welke mogelijkheden gaat het? Zo nee, waarom niet?

In het artikel in het Leidsch Dagblad staat: Onder veel Leidenaars heerst sterk de indruk dat de Lammermarkt in zijn nieuwe gedaante is mislukt. Na de bouw van de parkeergarage was het de bedoeling dat het gebied een evenementenplein zou worden, maar organisatoren blijken er geen warme gevoelens voor te koesteren. Zo hielden ondernemers die in december vorig jaar een kerstmarkt organiseerden, die liever op de sfeervolle Hooglandse Kerkgracht dan op de daarvoor aangewezen Lammermarkt.

16. Kan het college bevestigen dat er weinig evenementen op de Lammermarkt worden gehouden en dat de Lammermarkt in zijn nieuwe gedaante dus is mislukt?

17. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat kermisattracties verrijdbaar zijn en bomen niet? Zo nee, waarom niet?

18. De Lammermarkt wordt leeg en stenig gehouden, zodat er een paar dagen per jaar een gedeelte van een kermis kan staan. Wegen deze paar dagen per jaar op tegen het niet permanent vergroenen van de Lammermarkt? En hoe verhoudt zich dit tot de ambities van het college om één van de meest leefbare steden van Europa te worden, waar het over twintig jaar nog steeds goed toeven is?

[1] https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20230127_62931944?utm_source=www.ecosia.org&utm_medium=referral&utm_content=/